Η ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ  ΔΥΝΑΜΗ

 

    Ψυχοσθένια, ενός ατόμου, είναι η ψυχική του δύναμη, αν θέλετε η νευρική του αντοχή. Πράγμα που φαίνεται από το κέφι του, τη δραστηριότητά του και γενι­κότερα την υγεία του.

    Η ψυχοσθένια έχει σχέση με την ύπαρξη και εκδήλωση δυναμι­κών μαγνητικών ρευστών (λέμε για έναν άνθρωπο, σε μαγνητίζει), σε μεγάλο βαθμό. Τότε είναι πο­μπός. 'Οταν η ψυχοσθένιά του είναι πεσμένη, τότε είναι δέκτης, μπορεί  πολύ ευαίσθητος δέκτης.

        'Ομως η ψυχοσθένια ενός ατό­μου δεν διατηρείται πάντοτε στα αυτά επίπεδα. Εκτός από τις περιπτώσεις που το άτομο πάσχει από κάποια ασθένεια, η πτώση της μπορεί να οφείλεται και σε ακτινο­βολίες   της κάθε εποχής, της κάθε μέρας, της κάθε ώρας.

 

­                                     ΦΤΑΙΝΕ  ΤΑ  ΑΣΤΡΑ

 

     Η πτώση αυτή είναι ανάλογη των ζωδιακών του στοιχείων και ακολουθεί τους κύκλους της ημέ­ρας, του σεληνιακού μήνα, του έτους, των πλανητών που διέπουν το άτομο.

      Σχετικά με την ημέρα καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιές ώρες είναι ψυχικά πεσμένος.    Για το σεληνιακό μήνα κακή ψυχοσθέ­νια υπάρχει στη χάση του φεγγα­ριού.

      'Ομως   για την ψυχική πορεία μέσα στο γήινο έτος πρέπει να πούμε ότι η ψυχοσθένια ενός ατόμου είναι πολύ μειωμένη το τρίμηνο πριν από τα γενέθλια του. Η πτώση αυτή αρχίζει 3 ακρι­βώς μήνες πριν από τα γενέθλια του ατόμου,  κορυφώνεται  στον ενάμισυ μήνα και αρχίζει να βελ­τιώνεται στα γενέθλια.

      Η κακή ψυχοσθένια επιδει­νώνεται αν  συντρέχουν και άλ­λοι λόγοι-από πλανητικές θέ­σεις­.

'Εχει παρατηρηθεί ότι στο τρίμη­νο αυτό:

· Το άτομο αυτό είναι επιρρεπές σε ερωτική κατάκτηση. Τότε, και ιδιαίτερα στον ενάμισυ μήνα μπο­ρεί εύκολα να ερωτευθεί δυνατά. Ολοι μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας και να δούμε, ότι πράγματι στο διάστημα αυτό πριν από τα γενέθλιά μας αφήσα­με να κατακτηθούμε από κάποιον ή κάποια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι γνωριμίες άλλες εποχές. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρί­σουμε πότε ερωτευθήκαμε και πό­τε μας ερωτεύθηκαν.

· Αν έχουμε ένα δεσμό, στο διάστημα αυτό -3 μήνες πριν από τα γενέθλιά μας-τείνει να χαλάσει ή χαλάει.

· Αν είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε προστριβές με το έτερο ήμισυ. Ιδιαίτερα λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά μας.

· Στο διάστημα αυτό μπορεί ακό­μη να μας πηγαίνουν όλα στραβά ή να αρρωστήσουμε.

· Γενικότερα στο διάστημα αυτό και ιδιαίτερα το πρώτο ενάμισυ μήνα το εξεταζόμενο άτομο πέφτει σε άγνοια, αφού δεν ακτινοβολεί, αλλά ακτινοβολείται.

 

 

                       ΑΝΑΔΡΑΣΗ

 

      Κάτι ανάλογο, γίνεται και με τον κύκλο  της ημέρας, του σελη­νιακού μήνα, και του πλανήτη που αντιπροσωπεύει το ζώδιο του κάθε ατόμου. Την περίοδο αυτή αύξηση της ψυχοσθένιας μπορούμε να επιτύχουμε με:

· ξεκούραση, (μείωση κατανάλω­σης ενέργειας)  και  βελτίωση τροφής.

· Αλλαγή περιβάλλοντος.

· Απορρόφηση κοσμικής ενέργειας κοιτώντας τον ουρανό, ιδία τη νύχτα (όπως γίvεται με τον χαρταετό).

· Με την σεξουαλική επαφή. Γίνε­ται απορρόφηση μαγνητικών ρευ­στών από το άλλο άτομο και  μειώ­νεται ο πνευματισμός ο οποίος ταλαιπωρεί.

    Και φυσικά με διάφορα   αναβολικά  φάρμα­κα.

    Ανάλογες καταστάσεις μπο­ρεί να προκαλέσει και ο πλανήτης- αντιπρόσωπος του Ζωδίου. Αν το άτομο ανήκει στον Λέοντα ('Ηλιος), ακολουθεί τον κύκλο του έτους. Αν ανήκει στον Καρκίνο (Σελήνη) έχει μικρές μεταπτώσεις 12 φορές το χρόνο. Αν ανήκει στους Ιχθείς (Δίας) στα 12 χρόνια  κ.λ.π. Πρέπει να πω ότι ο κύκλος Σελήνης και 'Ηλίου επηρεάζει ανάλογα όλα τα άτομα. Και ότι μπορεί να συντρέχουν περισσότε­ροι κύκλοι στη διαμόρφωση της ψυχοσθένιάς μας.

 

                            ΨΥΧΟΣΘΕΝΙΑ ­- ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ

 

        Είναι γεγονός ότι η Ψυχοσθέ­νιά μας, η ψυχικά μας κατάσταση φωτογραφίζεται χάρις στα μαγνητικά ρευστά.

      'Ομως ας έρθουμε στην κοινή φωτογραφία. Ε, λοιπόν, και σ' αυτή τη φωτογραφία αποτυπώνεται η ψυχική μας κατάσταση.

      Κάντε ένα πείραμα. Πάρτε διά­φορες φωτογραφίες σας, όσο το δυνατόν της ίδιας ποιότητας - καθα­ρές - και το ίδιο φωτισμένες, ας πούμε όλες βγαλμένες με ήλιο. Προσέξτε που το πρόσωπό σας ακτινοβολεί περισσότερο ή λιγότε­ρο. Μετά να τις βάλετε κατά σειρά ακτινοβολίας του προσώπου σας. Τώρα διαπιστώστε πότε έχει τραβηχτεί η κάθε μία. Σχεδόν σίγουρα  θα πετύχετε να ανακαλύψετε και σεις ότι η ακτινοβολία είναι μεγα­λύτερη - φαίνεσθε μικρότερος ­όσο η φωτογραφία   τραβήχτηκε πιο κοντά στα γενέθλιά σας.

     Κατά συνέπεια η ψυχοσθένια παίζει άμεσο ρόλο στη φωτογένεια. Το ίδιο Θα διαπιστώσουμε κι αν  πάρουμε μια φωτογραφία με 4 γυναίκες. Εκείνη που βρίσκεται πιο κοντά στα γενέθλιά της θα έχει καλύτερη φωτογένεια.

Αυτό  βέβαια σε σχέση με τον κύκλο του έτους. Αν κάποιος άλ­λος δυνατός κύκλος (Δία-Κρόνου) έχει αρνητικές επιδράσεις, τότε οι παρατηρήσεις μας θα είναι   δυσκολότερες.

 

 

 

 

©   KOUTOUZIS.GR   Αναδημοσίευση    επιτρέπεται μόνο με

 αναφορά στην πηγή           www.koutouzis.gr